תנאי שימוש

 1. ברוכים הבאים לאתר פריקו און ליין בע"מ.
 2. השימוש ברשת המידע והשירותים שמפעילה פריקו און ליין בע"מ באינטרנט כפוף להוראות כל דין ולתנאי השימוש להלן, כפי שייקבעו מעת לעת על ידי פריקו און ליין בע"מ (להלן: "תנאי השימוש").
 3. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים ולגברים כאחד.
 4. שים לב כי תנאי השימוש עשויים להתעדכן מדי פעם וכי עליך לעקוב אחר השינויים.
מבוא
 1. בשירות מקוון זה באמצעות האתר ברשת האינטרנט בכתובות prico.com וכן prico.co.il ניתן יהיה  לבצע עסקאות (להלן: "האתר" ו- "השירות", בהתאמה). בכל מקרה, פנייה של משתמש לקבל שירות או הודעה של משתמש לביצוע עסקה ייחשבו כהצעה של המשתמש, שתהיה טעונה קיבול של פריקו און ליין בע"מ. עסקה תשתכלל רק לאחר קיבול מפורש על ידי פריקו און ליין בע"מ של הפנייה של המשתמש.
 2. "משתמש" הינו כל אדם ו/או תאגיד ו/או כל אישיות משפטית הכשירה להתחייב בהתחייבויות הנובעות מביצוע פעולות באתר, אשר נכנס לאתר לצורך איסוף ו/או קריאת מידע ו/או משתמש בשירות, מבצע רישום ו/או הזמנה ו/או מקבל שם ו/או חשבון ו/או סיסמה. משתמש יכול לבצע פעולה באתר ובלבד שנתקיימו לגביו התנאים המצטברים הבאים: א. המשתמש הינו בעל חשבון מוסדר בפריקו און ליין בע"מ – באשר תנאי לביצוע העסקה הוא אישור המוסד הפיננסי, שהעמיד את מסגרת האשראי לפריקו און ליין בע"מ, או בעל כרטיס אשראי תקף בישראל, אשר הונפק על-ידי אחת מחברות האשראי המורשות לפעול בישראל, או הינו בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס כנ"ל, באשר תנאי לביצוע העסקה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי, כי הכרטיס בתוקף וכי יש באפשרות בעל הכרטיס לבצע את העסקה. ב. המשתמש הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וכל הודעה שתשלח לתא דואר זה מאת מפעילי האתר ו/או חברת פריקו און ליין בע"מ, תחשב כהודעה שנתקבלה באופן מיידי על ידי המשתמש.
 3. "פריקו און ליין בע"מ" משמעו חברה זו, חברות קשורות, קבוצת פריקו והחברות הכלולות בה, לרבות, עובדים, נציגים, וכל מי מטעם כל אחד מהגופים האמורים.
 חשבון המשתמש והגנת הסיסמה
 1. בעת הצטרפותך לאתר, יוענק לך חשבון משתמש ותוקצה לך סיסמת כניסה לשירות אישי (להלן:"הסיסמה"), באמצעותם יתבצע הקשר עם השירות באתר.
 2. אתה מקבל על עצמך את האחריות הבלעדית לשמור על סודיות הסיסמה וסודיות חשבון המשתמש.
 3. אתה מקבל על עצמך את מלוא האחריות לכל הפעולות ו/או הפעילויות המתבצעות תחת חשבון המשתמש שלך ו/או תחת סיסמתך, ואת מלוא האחריות לכל שימוש ו/או הפרה של סודיות הסיסמה ו/או חשבון המשתמש שניתן לך, בין אם נגרם בעטיו נזק כלשהו ובין אם לאו.
 4. אם הינך סבור כי נעשה שימוש בחשבונך ו/או בסיסמתך שלא כדין, הינך מתחייב בזה להודיע מיידית וללא דיחוי לפריקו און ליין בע"מ ולשתף פעולה עם פריקו און ליין בע"מ למיגור הבעיה. למען הסר ספק, אין בהודעתך זאת בכדי לפטור אותך מהאחריות לכל נזק שייגרם בשל שימוש של אחר בחשבונך ו/או בסיסמתך.
 שימוש בתוכן וקניין רוחני
 1. האתר כולל מידע, מוצרים, שירותים, תוכנות, גרפיקה, תמונות, קישורים ותכנים אחרים (להלן:"התוכן"). התוכן מוגן על ידי זכות יוצרים, סימני מסחר וזכויות אחרות של פריקו און ליין בע"מ ושל גופים אחרים. כל המידע והחומרים המצויים באתר, לרבות התוכן, מוסיקה, וידאו ואמצעים אחרים המצויים באתר, מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנייניות נוספות. האתר כיצירה מוגן באמצעות זכויות יוצרים. השימוש באתר מחייב את המשתמש לנהוג בכפוף לזכויות אלו, ואינו מקנה למשתמש כל זכות יוצרים ו/או זכות קניין רוחני אחרת. סימני המסחר באתר (למעט סימנים של מפרסמים באתר) הינם קניינה הבלעדי של פריקו און ליין בע"מ, ואין לעשות בהם שימוש ללא הסכמתה מראש ובכתב.
 2. השימוש בתוכן הינו לצרכיו הפרטיים של המשתמש בלבד. אסור לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, להעתיק, לשכפל, להציג, למכור, להציע למכירה, להפיץ, להציג לציבור, או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, בתוכן או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מפורש מראש ובכתב מאת פריקו און ליין בע"מ.
 3. הינך מתחייב כלפי פריקו און ליין בע"מ שלא לעשות כל שימוש באתר ו/או בתוכן ו/או בפרטי המידע ו/או התוכנה ו/או המוצרים ו/או השירותים לכל מטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה ו/או אופן האסורים על פי תנאי השימוש. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, כשירות בלבד לגולשי האתר. פריקו און ליין בע"מ אינה מאשרת אתרים אלה ו/או את המידע, תכנים, מוצרים ו/או שירותים המופיעים ו/או נגישים באמצעותם – והשימוש בהם, לרבות קבלת מידע, תכנים, מוצרים ושירותים, הינם על אחריות המשתמש בלבד.
 תכנים המועלים לרשת על ידי משתמשים
 1. רשת פריקו און ליין בע"מ כוללת, בין היתר, ערוצי שיחות, מאגרי מידע, אתרים ואפליקציות נוספות (להלן: "פלטפורמות"), המאפשרים למשתמשים להעלות טקסטים, תמונות, תוכנות, קבצים מסוגים שונים, מידע, קישורים ותכנים אחרים (להלן: "תכנים") לרשת.
 2. אסור למשתמשים להעלות לרשת תכנים שהעלאתם לרשת ו/או תוכנם בלתי חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או פוגעים בפעילות הרשת. כך, בין היתר, אין להעלות לרשת תכנים מהסוגים המפורטים להלן: א.תכנים בעלי אופי פורנוגרפי ו/או של השמצה, הסתה, גזענות ו/או הטרדה. ב.תכנים שיש בהם הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה, העלבה, הלבנת פנים ו/או פגיעה ברגשות ו/או אמונות. ג.תכנים הכוללים וירוסים ו/או המסוגלים לגרום נזק בדרך אחרת לרשת ו/או למשתמשים בה. ד.תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או פרסומי.
 3. בנוסף, משתמש רשאי להעלות לרשת רק תכנים השייכים לו ו/או תכנים שהוא קיבל אישור מפורש בכתב מבעליהם להעלותם לרשת. העלאת תכנים לרשת על ידי משתמש מהווה הצהרה מצדו, כי למיטב ידיעתו אין בהעלאת התכנים לרשת משום עבירה על חוק כלשהו ו/או פגיעה בזכות יוצרים, לרבות על פי חוק זכות יוצרים, פקודת זכויות יוצרים והתקנות שהותקנו על פיהם, ו/או בזכות אחרת כלשהי של צדדים שלישיים, וכן כי אין בהם שום דבר הפוגע ו/או העלול לפגוע בגורם כלשהו ו/או המוציא לשון הרע לגבי גורם כלשהו, לרבות בניגוד להוראות חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 ו/או חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.
 4. פריקו און ליין בע"מ אינה מפקחת ואינה יכולה לפקח על התכנים המועלים לרשת על ידי המשתמשים באמצעות הפלטפורמות והיא אינה אחראית בכל אופן שהוא לכל תוכן ו/או מידע כזה ואינה מתחייבת להוריד תוכן שכזה מהרשת, אם הועלה לרשת על-ידי מי מהמשתמשים.
אי התאמה
 1. בכל מקרה של אי התאמה בין המידע המתפרסם בשירות למפורט בחשבונות המשתמש בבנק ו/או במוסד פיננסי ו/או בנתוני בנק ישראל ו/או בפרסומים רשמיים או מקוריים בכתב, ייחשבו חשבונות הבנק ו/או המוסד הפיננסי ו/או נתוני בנק ישראל ו/או הפרסומים הרשמיים או המקוריים בכתב כמחייבים.
 2. זכור, פריקו און ליין בע"מ עושה מאמץ סביר כי החומר באתר יהיה מדויק ועדכני. יחד עם זאת, אין להסתמך על חומר זה בכל עסקה מסחרית או בשימוש אחר שיש לו משמעות כספית או כלכלית, מבלי לוודא תחילה ממקור חיצוני אחר את דיוק החומר ונכונותו. כמו כן עליך לזכור, כי מידע זה אינו מהווה תחליף להתייעצות עם אנשי המקצוע המתאימים. לשם כך עליך להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים ולקבל ייעוץ מותאם לנסיבות המיוחדות שלך.
 3. פריקו און ליין בע"מ אינה ערבה או אחראית לדיוק ו/או לנכונות ו/או לאמינות ו/או למהימנות ו/או לעדכניות ו/או לעדכון החומר וכל המסתמך על החומר באתר עושה זאת על אחריותו הוא.
מהות השירות
 1. השירות אינו מהווה הצעה להתקשרות עם פריקו און ליין בע"מ ו/או התחייבות מטעם פריקו און ליין בע"מ להתקשר עם המשתמש.
 2. השירות והתכנים המתפרסמים באתר אינם מהווים מתן יעוץ בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ניירות ערך או של נכסים פיננסיים, ואין לראות בהם משום חוות דעת, המלצה, הצעה לרכישה ו/או מכירה ו/או אחזקה של ניירות ערך או של נכסים פיננסיים כלשהם. בטרם ביצוע השקעה על המשתמש לקבל ייעוץ מקצועי פרטני, המותאם לצרכיו של המשתמש, ושום דבר מהמוצג והאמור באתר לא יהווה תחליף לייעוץ מקצועי פרטני.
אחריות פריקו און ליין בע"מ
 1. פריקו און ליין בע"מ ו/או מי מטעמה רשאים לבצע מדי פעם שינויים במבנה האתר, לרבות מראהו, תכניו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, והכל בלא צורך להודיע על כך מראש. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילתם אי נוחות וכיוצ"ב. הנך מאשר בזה כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי פריקו און ליין בע"מ בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.
 2. כל הודעה או מידע המתפרסמים באיזה מהמדורים ו/או השירותים באתר יכול שיימחקו כעבור זמן. פריקו און ליין בע"מ אינה מתחייבת כי מידע שמצא המשתמש או מי מטעמו באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם לאחר מכן.
 3. פריקו און ליין בע"מ אינה נושאת באחריות להתאמת השירות לצרכי המשתמש.
 4. המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים, התוכן וכל הנלווים להם באתר, מוצעים למשתמש כמות שהם ("AS IS"), בלא כל התחייבות. פריקו און ליין בע"מ ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות לגבי המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים, התוכן וכל הנלווים להם, לרבות כל אחריות בדבר סחירות, התאמה למטרה מסוימת, קניין ו/או הפרה.
 5. פריקו און ליין בע"מ אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, ו/או יינתנו כסדרם בלא הפסקות, ו/או יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ו/או כי יהיו חסינים מפני וירוסים ו/או גישה בלתי מורשית למחשבי פריקו און ליין בע"מ ו/או המשתמש ו/או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל פריקו און ליין בע"מ, מי מספקיה ו/או מי מטעמה, בין אם היו צפויים מראש ובין אם לאו.
 6. בשום נסיבות לא תחול על פריקו און ליין בע"מ ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן רווחים, הנובעים ו/או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר ו/או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש ו/או בגין אי יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי-אספקה של שרותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות, תוכן והנלווים אליהם, שהושגו באמצעות האתר ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לפריקו און ליין בע"מ ו/או למי מטעמה על היתכנות נזקים אלה.
 7. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע לסיכונים הרבים הנובעים מהשימוש באתר ובאינטרנט, הן בשל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בשל הגורמים האנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט. פריקו און ליין בע"מ אינה מבטיחה תוצאות כלשהן כתוצאה משימוש באתר זה ו/או בתכניו ו/או בחומרים המצויים בו – ולפיכך אתה מבין ומסכים, כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כנגד פריקו און ליין בע"מ, אם לא תקבל את התוצאה לה ציפית ו/או אליה כיוונת. לתשומת לבך: ביצועי העבר אינם אינדיקציה ו/או ערובה ו/או מדד לתוצאות עתידיות.
הפסקת השירותים
 1. פריקו און ליין בע"מ רשאית להפסיק בכל עת את הפעילות באתר והשימוש בשירותיו, לרבות, אך לא רק, בשירותי המסחר המוצעים בו, לרבות הקישורים לאתרים אחרים, כולם או מקצתם, ללא התראה מוקדמת. פריקו און ליין בע"מ רשאית לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
פרטיות
 1. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע, יישמרו במאגר המידע של פריקו און ליין בע"מ.
 2. זכור, פעולות קניה בשם בדוי ו/או תחת פרטים שגויים ו/או בדויים בכוונה להונות ו/או התחזות לאדם ו/או לגוף אחר, מהוות עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, תשל"ז-1977, ואסורות מכל וכל. מלבד האחריות הפלילית לפעולות כאמור, פריקו און ליין בע"מ שומרת על זכותה לבטל כל קניה שנתגלתה ו/או שנחשדה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כניסיון להונות כאמור, וכן לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותה כנגד מבצעי הפעולות האסורות כאמור, לרבות תביעה אזרחית בגין הנזקים שנגרמו ו/או שיגרמו ו/או העלולים להיגרם לה ו/או למי מטעמה ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בקשר עם פעולות כאמור.
 3. פריקו און ליין בע"מ אינה ולא תהא אחראית לכל שימוש לרעה, שלא כדין, במרמה ו/או ללא הרשאה אשר יעשה בכרטיס אשראי ו/או במסגרות ו/או במסגרת האשראי שניתנה/ו למשתמש על ידי המוסדות הפיננסיים הרלוונטיים לשם ביצוע פעולה באתר. בנוסף, הינך מתחייב ומסכים לשפות את פריקו און ליין בע"מ וסוכניה, להגן עליהם ולהחזיקם כנטולי-אחריות לכל וכנגד כל חיוב, אובדן, נזק, עילה, תביעה, טענה ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות), הקשורים להפרה שלך את תנאי השימוש ו/או לכל פעולה שלך הקשורה לאתר.
 4. פריקו און ליין בע"מ לא תעביר את פרטיך האישיים לצד שלישי, זולת ועל מנת להשלים פעולות רכישה שביצעת באתר. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.
 5. פריקו און ליין בע"מ תהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני ולפנות אליך בכתב ו/או בעל פה בכל מידע בדבר פעולותיך באתר, מבצעים בפריקו און ליין בע"מ, חידושים באתר, פרסומות מגופים מסחריים נרחבים וכיוצ"ב.
 6. כמו כן, פריקו און ליין בע"מ תשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אליך אישית ולא יזהו אותך.
 7. ידוע למשתמש כי למרות כל המאמצים והמשאבים שפריקו און ליין בע"מ משקיעה למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים, הרי שיכולתה של פריקו און ליין בע"מ להגן על מאגרי המידע בפני חדירה על ידי משתמשי אינטרנט זרים ובלתי מורשים מוגבלת. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד פריקו און ליין בע"מ ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, חדירות, תקלות ו/או שיבושים כאמור. בנוסף, אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגcrawlers, robots וכדומה, הסורקות, מעתיקות ו/או מאחזרות, באופן מלא או חלקי, מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. איסור זה אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר.
 8. ידוע למשתמש כי מפעם לפעם, ייתכנו דרישות לגילוי זהויות המשתמשים באתר. אנו לא חושפים את זהות המשתמשים אלא אם אנו מחוייבים לכך משפטית ו/או חוקית.
דין ושיפוט
 1. הדין החל על הזמנתך, השירות, האתר, תנאי השימוש ויחסיך עם פריקו און ליין בע"מ, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד.
שיבוש בפעילות האתר
 1. אם יעכבו או ימנעו גורמים או אירועים שאינם בשליטת פריקו און ליין בע"מ ו/או בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו, את קיום המסחר באתר בכל דרך שהיא, או את הספקת מוצרים ו/או שירותים שפורסמו באתר ו/או במועדים שנקבעו ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או במערכות הטלפון ו/או במערכות התקשורת בהשלמת תהליך הרכישה ו/או המכירה ו/או ההספקה, או אם בשל פעולות איבה ו/או אירוע בטחוני ו/או חבלה כלשהי ימנעו קיום רכישת ו/או מכירת המוצרים ו/או השירותים ו/או הספקתם במועד, רשאי מנהל האתר מטעמה של פריקו און ליין בע"מ או מנהל חברת פריקו און ליין בע"מ להודיע על ביטול הרכישה ו/או המכירה (כולה או חלקה) של המשתמש ו/או הקונים, כולם או חלקם.
עדכון תנאי השימוש
 1. פריקו און ליין בע"מ שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק ו/או להוסיף תנאים לתנאי השימוש ובכלל, בכל עת וללא מתן הודעה מראש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. פריקו און ליין בע"מ תציב את תנאי השימוש המעודכנים באתר מיד עם תיקונם.
 3. במקרה בו יכריע בית משפט מוסמך, כי סעיף כלשהו של תנאי השימוש נוגד את החוק, יראו סעיף שכזה כאילו נוסח מחדש, כך שישקף ככל האפשר את הכוונות המקוריות של הצדדים בהתאם לחוק – ושאר תנאי השימוש יישארו בתוקפם, במלואם.
 4. פריקו און ליין בע"מ תהא זכאית להשתמש בזכויותיה, כולן או מקצתן, בכל עת שתמצא לנכון – ובכל מקרה שלא תעשה כן, לא יחשב הדבר לוויתור ו/או הסכמה ו/או מניעה מצידה – והיא תוכל להשתמש בזכויותיה, כולן או מקצתן, לפי שיקול דעתה.
 5. בכל מקום בו קיימת סתירה ו/או חוסר התאמה בין הכתוב בתנאי השימוש לבין הכתוב בחלקים אחרים של האתר, הנוסח הקובע הינו נוסח תנאי השימוש.
 6. בכל מקרה שייקבע כי פריקו און ליין בע"מ חייבת לפצות ו/או לשפות משתמש בנימוק כלשהו, גובה הפיצוי ו/או השיפוי לא יעלה על הסכום שהפיקה פריקו און ליין בע"מ מאותו משתמש כתוצאה מפעולות שביצע המשתמש באמצעות האתר.
 7. המשתמש מקבל על עצמו ומסכים לכל האמור לעיל. שימוש ברשת ו/או באתר ו/או בשירות מהווה הסכמה מלאה לכל התנאים המפורטים בתנאי השימוש. אישור הכניסה לאתר ו/או אישור פרטי ההזמנה ו/או שיגורה יהווה הוכחה להסכמה זו.