אגודה הדדית לחיסכון – Mutual Saving Bank
אגודה שיתופית שמטרתה סיפוק צורכי האשראי של חבריה, על-ידי טיפוח חיסכון, עזרה עצמית ועזרה הדדית בין בעלי עניין כלכלי משותף
אגודה עותומנית – Ottoman society
השם שקדם למונח עמותה משום שעד לחקיקת החוק הישראלי הוסדר רישומה של עמותה על פי החוק העותומני.
אגודה שיתופית לאשראי וחסכון – Credit and saving association
אגודה שיתופית שמטרתה סיפוק צורכי האשראי של חבריה, על ידי טיפוח חיסכון, עזרה עצמית ועזרה הדדית בין בעלי עניין כלכלי משותף.
אג'יו (פרמיה) – Agio
ההפרש בין הערך הריאלי לבין הערך הנומינלי של נכס מסוים, ניירות ערך, שערים של מטבעות וכד' כאשר אלה נקנים בשער גבוה מהשער המתואם שלהם, המבוטא באחוזים.
אוכף – Straddle
ע"ע אסטרטגיית אוכף
אומגה – Omega
השינוי באחוזים בשווי האופציה כתוצאה משינוי של אחוז אחד במחיר נכס הבסיס.
אופטימיות – Optimism
ציפיה חיובית באשר לתשואת נכס הבסיס.
אופציה – Option
חוזה המקנה למחזיק בו זכות אך לא חובה לרכוש או למכור נכס מסוים (נכס בסיס) במחיר, כמות וזמן המוסכמים מראש.
אופציה אירופאית – European Option
אופציה הניתנת למימוש במועד נקוב, בתום תקופת חיי האופציה.
אופציה אמריקאית – American Option
אופציה הניתנת למימוש בכל עת במהלך תקופת חיי האופציה.
אופציה אקזוטית – Exotic Option
אופציה המאופיינת בכך שקיים בה מרכיב אחד לפחות השונה מאופציית וונילה כגון: בתנאי המימוש, בדרך חישוב שער המימוש וכו' .
אופציה בורסאית – Exchange-traded Option
אופציה סטנדרטית הנסחרת בבורסה.
אופציה בכסף – At The Money Option
אופציה אשר בה שער המימוש שווה למחיר נכס הבסיס באותו מועד.
אופציה בכסף פורוורד – At the Money Forward
אופציה אשר בה שער המימוש שווה לשער העתידי.
אופציה בתוך הכסף – In The Money Option
אופציה בעלת ערך פנימי חיובי. אופציית רכש או מכר שמחיר המימוש נמוך או גבוה, בהתאמה, מהמחיר הנוכחי של נכס הבסיס.
אופציה מחוץ לכסף – Out Of The Money Option
אופציה אשר הערך הפנימי שלה שווה לאפס. אופציית רכש או מכר שמחיר המימוש גבוה או נמוך, בהתאמה, מהמחיר הנוכחי של נכס הבסיס.
אופציות מעו"ף – Maof Option
אופציות אשר נסחרות בבורסה לניירות ערך בת"א ונכס הבסיס שלהן הוא מדד המעו"ף.
אופציית OTC – OTC Option
אופציה סינטטית אשר אינה נסחרת
אופצית רכש – Call Option
אופציה המקנה לרוכשה, בתמורה לתשלום פרמיה, את הזכות (ללא חובה) לרכוש סכום מוסכם של נכס הבסיס בשער מימוש (מחיר) ובתאריך הנקבעים מראש.
איגרת חוב (אג"ח) – Bond
תעודת התחייבות המונפקת על ידי חברה, ממשלה או תאגיד המייצגת הלוואה אשר מעניק רוכש האג"ח למנפיק. תנאי החזר ההלוואה נקבעים מראש במועד ההנפקה (שיעור הריבית, סוג הצמדה, מועדי פרעון הקרן ותשלומי ריבית וכו').
איגרת חוב זבל – Junk Bond
אגרת חוב בעלת סיכון גבוה מאוד, הנושאת שיעור תשואה גבוה לפידיון.
איגרת חוב להמרה – Convertible Bond
איגרת חוב המונפקת על ידי חברה, ואשר ניתנת להמרה למניות החברה המנפיקה, על בסיס התנאים שנקבעו מראש במועד הנפקת האג"ח.
איגרת חוב ממשלתית – Goverment Bond
איגרת חוב המונפקת על ידי המדינה באמצעות מכרזים הנערכים ע"י בנק ישראל. אג"ח ממשלתיות הן בעלות הסיכון הנמוך ביותר.
איגרת חוב קונצרנית – Corporate Bond
איגרת חוב המונפקת על ידי חברה במטרה לגייס כסף מציבור המשקיעים וכתחליף לנטילת הלוואה מהבנק. רמת הסיכון של האגרת נגזרת מהחוסן הפיננסי של החברה המנפיקה. החזרי הקרן ותשלומי הריבית נקבעים מראש בתשקיף.
איחוד הון מניות – Reverse Stock Split
פעולה בה מקבל המחזיק במספר מניות, מניה בודדת בעלת ערך נקוב השווה לזה של סך המניות שברשותו. פעולה הפוכה לפיצול מניות.
אינפלציה – Inflation
תופעה כלכלית של עלייה מתמשכת וקבועה במחירים הגורמת לירידה בכוח הקניה של המטבע. תופעה הפוכה לדיפלציה.
אנונה – Annuity
תשלום/תקבול הניתן/מתקבל מידי פרק זמן קבוע למשך תקופה מוגדרת.
אסטרטגיה עירומה – Naked Option
כתיבה או רכישה של אופצייה מסוג מכר או מסוג רכש.
אסטרטגיית אוכף – Straddle
אסטרטגיה המשלבת קנייה (כאשר יש ציפייה לתנודתיות משמעותית במחיר נכס הבסיס) או מכירה (כאשר אין ציפייה לתנודתיות גבוהה) של אופציית מכר ואופציית רכש באותו המחיר ולאותה התקופה.
אסטרטגיית מרווח – Spread
אסטרטגיה המשלבת מכירה או קניה של אופציות מאותו הסוג (מכר או רכש) עם מרווח בין מחירי המימוש או עם מרווח בין מועדי הפקיעה.
אקטואר – Actuary
אדם העוסק בהערכות סיכון ופתרון בעיות כלכליות בהן משולבים מצבים של אי וודאות. קיימים שלושה סוגים של אקטוארים: אקטואר של ביטוח חיים פנסיה ובריאות, אקטואר של ביטוח כללי ואקטואר פיננסי. אקטואר אחראי בין השאר לקביעת גובה הפרמיות לצורכי ביטוח, קרנות פנסיה מסחריות וקופות גמל.
ארביטרז' – Arbitrage
ניצול הפרשי שער זמניים בין שווקים שונים לשם הפקת רווחים.
[accordions id="3398"]
[accordions id="3541"]
[accordions id="3544"]
[accordions id="3545"]
חבר בורסה – Member Of The Exchange
גוף אשר קיבל היתר לבצע פעולות קנייה ומכירה של ניירות ערך, אשר התקבלו מפקודות של משקיעים, באולמות המסחר בבורסה לניירות ערך. בבורסה בת"א 29 חברי בורסה מתוכם 14 בנקים ו-15 חברים שאינם בנקים.
חברה כלולה –
חברה ששעור השליטה בה הוא עשרים אחוזים ומעלה אך אינה חברה מאוחדת או חברה מאוחדת באיחוד יחסי.
חברה מאוחדת – Consolidated Company
חברה אשר לחברה אחרת שליטה בה, ודוחותיה מאוחדים עם דוחות החברה בעלת השליטה בה.
חברה מאוחדת באיחוד יחסי –
חברה המוחזקת בשליטה משותפת ודוחותיה מאוחדים עם דוחות התאגיד באיחוד יחסי.
חברה מסונפת – Affiliated Company
חברה אשר חברה אחרת מחזיקה 25% ויותר מהון המניות המונפק שלה או מזכויות ההצבעה שלה או רשאית למנות 25% ויותר מהדירקטורים שלה.
חברה פרטית – Private Company
חברה אשר מספר בעלי המניות בה נע בין 2 ל-50. החברה אינה רשאית לפנות לציבור בהצעה לרכוש מניותיה ואינה מחוייבת בפרסום דו"חות כספיים.
חברה ציבורית – Public Limited Company
חברה אשר מספר בעלי המניות שלה אינו מוגבל אך גבוה משבעה, החברה רשאית להתחיל לפעול רק לאחר קבלת רישיון מרשם החברות ורשאית לפנות לציבור בהצעה לרכוש מניותיה רק על פי תשקיף. החברה חייבת בפרסום דו"חות תקופתיים ומיידיים.
חברה קשורה – Related Company
חברה אשר 25% מההון העצמי שלה מושקעים בחברה אחרת.
חברת בועה – Bubble Company
חברה ללא כל פעילות או תוכנית עסקית ומטרתה רכישה של חברה אחרת המייצרת פעילות.
חברת בת – Subsidiary
חברה אשר חברה אחרת (חברת האם) מחזיקה בחמישים אחוז ומעלה מהון המניות המונפק שלה או מזכויות ההצבעה שלה או רשאית למנות חמישים אחוז ומעלה מחברי הדירקטוריון שלה.
חוזה סינטטי – Synthetic Future
שילוב של קנייה של אופציה מסוג אחד (call או put) ומכירה של האופציה הנגדית, במחיר מימוש ומועד פקיעה זהים.
חוזה עתידי מסוג פורוורד – Forward
עסקה פיננסית ספציפית בין שני צדדים בה מתחייב צד אחד להעביר לצד השני נכס בסיס כלשהו במועד עתידי, במחיר ובכמות הנקבעים מראש בחוזה.
חוזה עתידי מסוג פיוצ'ר – Futures
מכשיר פיננסי הנסחר בבורסה, לקניה או מכירה של סחורה או נכס בסיס. הנכס הנסחר בחוזים אילו הינו סחורות, מדדי מניות, מט"ח, שערי ריבית ועוד.
חיתום חסר – Undersubscription
מצב בו נרשם עודף היצע לניירות הערך המוצעים בהנפקה.
חיתום יתר – Oversubscription
מצב בו נרשם עודף ביקוש לניירות הערך המוצעים בהנפקה.
חלויות שוטפות – Current Maturities
סעיף המופיע במאזן תחת התחיבויות שוטפות אשר מוטל על החברה לפרוע בשנת העסקים הסמוכה ליום המאזן.
חתם – Under Writer
גוף אשר מסייע לחברה להנפיק את מניותיה בשוק הראשוני ולגייס על ידי כך הון מהציבור. החתם חותם על תשקיף החברה ומתחייב לרכוש את ניירות הערך שהוצעו למכירה ולא נרכשו על ידי הציבור. תמורת ביצוע חובותיו אילו משלמת החברה המנפיקה עמלה לחתם.